Privacybeleid

PRIVACYBELEID van CELTICA PUBLISHING

Het privacybeleid van Celtica Publishing heeft betrekking op het gebruik van www.celtica-publishing.nl, www.cpromance.nl en Celtica's webshop, de webshop van beide (OpenCart).

Algemeen

Celtica Publishing gebruikt geen gegevens over bezoekers van zijn websites voor het versturen van ongewilde direct marketing of e-mailspam. Celtica Publishing stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

Celtica Publishing registreert geen bijzondere persoonsgegevens. Dit betreft alle gegevens, dus ook die betrekking hebben op gezondheid, seksualiteit, strafrecht, politieke gezindheid, religieuze gezindheid, lidmaatschap van een vakvereniging of afkomst c.q. ras.

Uw bezoek op de websites van Celtica Publishing

De gegevens die horen bij uw opvragingen en zoekopdrachten worden door Celtica Publishing in logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend voor eigen statistische doeleinden gebruikt en gedurende enkele maanden bewaard. Wij kunnen IP-nummers niet tot uw persoon herleiden.

Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door Celtica Publishing worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk IP-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Cookies

U kunt de cookies van Celtica Publishing (en CPRomance) weigeren of accepteren. Als u de cookies uitschakelt, zullen uw eigen instellingen tijdens het bezoek van de verschillende webpagina’s niet onthouden worden voor een volgend bezoek.

BBClone

Celtica Publishing maakt gebruik van BBClone, een webanalyse-service die wordt aangeboden door het BBClone Team (www.bbclone.de). BBClone maakt het mogelijk om het bezoek van elke pagina (met inbegrip van uw IP-adres) vast te leggen in een bestand binnen het Celtica Publishing domein.
Deze gegevens worden gebruikt door Celtica Publishing om analyses te maken van het bezoek van specifieke pagina’s. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt.
Door gebruik te maken van deze websites geeft u toestemming voor dergelijke analyses.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, bestel- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-upprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Interviews en citaten

Wanneer u voor een van onze websites bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van "de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd").

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde IP-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Celtica Publishing stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Verzoek richten aan Celtica Publishing

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Celtica Publishing, dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail (celtica at celtica-publishing.nl) indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo'n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van Celtica Publishing.

Powered By OpenCart
Celtica's webshop © 2019