Privacyverklaring Celtica Publishing

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door Celtica Publishing geleverde producten en diensten.

Celtica Publishing, gevestigd te Papiermolen 31, 2906 RB Capelle aan den IJssel, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Celtica Publishing verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze dien-sten en omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Celtica Publishing van u nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Celtica Publishing in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Voor de webshop en Celtica’s Magazine:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens, bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode + land
 • E-mailadres

 

Voor diensten (tekstbeoordeling/redactie) en business-to-business-contacten

 • Voornaam, initialen en achternaam
 • Adresgegevens, bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode + land
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoongegevens
 • Bankgegevens

 

Celtica Publishing verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijkverleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Celtica Publishing verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Celtica Publishing, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Celtica Publishing. Bijvoorbeeld om u via ons digitale magazine (nieuwsbrief) te informeren over activiteiten van Celtica Publishing. Wilt u niet benaderd worden via ons digitale magazine, dan kunt u dit in de webshop aangeven door “nieuwsbrief” uit te zetten. U kunt ook middels een (antwoord)mail verzoeken om uw profiel te verwijderen.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Celtica Publishing gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Celtica Publishing zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Celtica Publishing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Celtica Publishing verkoopt uw gegevens niet aan derden. Celtica Publishing verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Celtica Publishing gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar Celtica Publishing.

 

Beveiliging

Celtica Publishing hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Celtica Publishing heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Celtica Publishing toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Celtica Publishing gebruik maakt van de diensten van derden, zal Celtica Publishing in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Uw privacyrechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Celtica Publishing u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via Celtica Publishing.

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via Celtica Publishing.

 

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 24 mei 2018